REGULAMIN CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

Zespołu Szkół i Medycznej Szkoły Policealnej

 1. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy ZS i MSP.
 2. Znajdujący się w CM zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów BHP dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się pod napięciem oraz przepisów p-poż.
 3. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek przełączeń instalacji elektrycznych.
 4. Obowiązkiem każdego użytkownika jest sprawdzenie kompletności i stanu sprzętu na stanowisku przed przystąpieniem do pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy komputera należy poinformować o tym nauczyciela bibliotekarza.
 5. Używanie sprzętu komputerowego do oglądania stron niecenzuralnych jest zabronione.
 6. Przy każdym stanowisku może pracować co najwyżej dwóch uczniów.
 7. W CM należy przestrzegać przepisów zawartych w ustawie o prawach autorskich.
 8. Obowiązuje przestrzeganie ciszy, porządku i czystości,
 9. Jedzenie i spożywanie napojów na terenie CM jest zabronione.
 10. Korzystający z CM ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego.
 11. Nie zastosowanie się do regulaminu spowoduje zakaz korzystania z CM przez okres jednego miesiąca.